Thành thạo C++ qua 108 bài học

Để học và làm việc thành thạo được với ngôn ngữ lập trình C++ này không phải đơn giản, chính vì thế khóa học Thành thạo C++ qua 108 bài học của giảng viên Trần Duy Thanh trên UNICA được ra đời. Nó cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

Thành thạo C++ qua 108 bài học
Thành thạo C++ qua 108 bài học

C++ Là gì?

Công nghệ thông tin với các phần mềm và ứng dụng phát triển liên tục không ngừng nghỉ, ngôn ngữ lập trình từng bước ra đời thể hiện được vai trò hữu ích của nó. Một trong số ngôn ngữ lập trình thể hiện được đẳng cấp cũng như vị thế của nó chính là C++.

C++ là ngôn ngữ lập trình hướng tới đối tượng có mục đích chung. Mã C++ có thể làm việc theo kiểu C hoặc C with class. C++ là ngôn ngữ cấp trung gian vì nó gói gọn cả tính năng ngôn ngữ cấp cao và cấp thấp.

Ứng dung của ngôn ngữ C++

⚠️ C++ sử dụng vận hành các ứng dụng

⚠️ C++ sử dụng trong các trò chơi

⚠️ C++ sử dụng để dựng phim hoạt hình

⚠️ C++ sử dụng trong trình duyệt web, truy cập cơ sở dữ liệu...

 Tuy nhiên:

Để học và làm việc thành thạo được với ngôn ngữ lập trình C++ này không phải đơn giản, chính vì thế khóa học Thành thạo C++ qua 108 bài học của giảng viên Trần Duy Thanh trên UNICA được ra đời. Nó cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C++ , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học.

✔️ Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C++ ngay trong quá trình học.

✔️ Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình C#, lập trình Java, lập trình Android...

✔️ Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình C++(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong C++....)

✔️ Cách tạo và gọi hàm trong C++

 • Xử lý mảng

 • Xử lý con trỏ

 • Xử lý chuỗi

 • xử lý cấu trúc

 • Xử lý tập tin

SAU ĐÂY LÀ CÁC DANH SÁCH BÀI HỌC

CHƯƠNG 01. GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH C++ VÀ CÁC CÔNG CỤ LẬP TRÌNH (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 00. Slide bài giảng + Source download (FREE)

 • Bài 01: Đề Cương - Thành Thạo C++ qua 108 bài học xem video (FREE)

 • Bài 02: Giới thiệu về C++ xem video (FREE)

 • Bài 03: Một số công cụ lập trình C++ và cách sử dụng xem video (FREE)

 • Bài 04: Chương trình C++ đầu tiên xem video (FREE)

 • Bài 05: Ý nghĩa của cout và cin trong C++ xem video (FREE)

 • Bài 06: Các ký tự đặc biệt xem video (FREE)

CHƯƠNG 02. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 07: Các loại ghi chú trong C++ xem video

 • Bài 08: Kiểu dữ liệu, định danh và khai báo biến xem video

 • Bài 09: Hằng số và biểu thức xem video

 • Bài 10: Chuyển kiểu dữ liệu xem video

 • Bài 11: Các toán tử trong C++ xem video

 • Bài 12: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Hình tròn xem video

 • Bài 13: Bài tập rèn luyện - Tính chu vi diện tích Tam Giác xem video

 • Bài 14: Bài tập rèn luyện - Các hàm lượng giác xem video

 • Bài 15: Bài tập rèn luyện - Tính giờ phút giây xem video

 • Bài 16: Bài tập rèn luyện - Tính điểm trung bình xem video

 • Bài 17: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 03. CÁC CÂU LỆNH RẺ NHÁNH (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 18: Câu lệnh If xem video

 • Bài 19: Câu lệnh if ... else xem video

 • Bài 20: Câu lệnh If ... else lồng nhau xem video

 • Bài 21: Toán tử 3 ngôi và câu lệnh if ... else xem video

 • Bài 22: Câu lệnh switch xem video

 • Bài 23: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 1 xem video

 • Bài 24: Bài tập rèn luyện-giải phương trình bậc 2 xem video

 • Bài 25: Bài tập rèn luyện-tính tiêu thụ điện xem video

 • Bài 26: Bài tập rèn luyện-tính toán số học xem video

 • Bài 27: Bài tập rèn luyện-tính chu vi diện tích tam giác xem video

 • Bài 28: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 04. CÁC VÒNG LẶP (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 29: Vòng while xem video

 • Bài 30: Vòng do... while xem video

 • Bài 31: Vòng for xem video

 • Bài 32: Câu lệnh break xem video

 • Bài 33: Câu lệnh continue xem video

 • Bài 34: Bàn về vòng lặp lồng nhau xem video

 • Bài 35: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số xem video

 • Bài 36: Bài tập rèn luyện-Số hoàn thiện xem video

 • Bài 37: Bài tập rèn luyện-Tổng các chữ số trong 1 số xem video

 • Bài 38: Bài tập rèn luyện-Game đoán số xem video

 • Bài 39: Bài tập rèn luyện-Vẽ Hình xem video

 • Bài 40: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 05. MẢNG (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 41: Khái niệm về mảng và cách khai báo xem video

 • Bài 42: Truy suất và thao tác trên mảng 1 chiều xem video

 • Bài 43: Tìm kiếm trên mảng 1 chiều xem video

 • Bài 44: Sắp xếp mảng 1 chiều xem video

 • Bài 45: Cách khai báo mảng 2 chiều xem video

 • Bài 46: Truy suất và thao tác trên mảng 2 chiều xem video

 • Bài 47: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 1 xem video

 • Bài 48: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 2 xem video

 • Bài 49: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 3 xem video

 • Bài 50: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 4 xem video

 • Bài 51: Bài tập rèn luyện -xử lý mảng 5 xem video

 • Bài 52: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 06. HÀM (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 53: Khái niệm và cách sử dụng hàm xem video

 • Bài 54: Nguyên tắc hoạt động của hàm xem video

 • Bài 55: Tham số hình thức và tham số thực xem video

 • Bài 56: Truyền tham trị và tham biến xem video

 • Bài 57: Parameter mặc định xem video

 • Bài 58: Giới thiệu về hàm đệ qui xem video

 • Bài 59: Bài tập rèn luyện-PT Bậc 2 xem video

 • Bài 60: Bài tập rèn luyện-Xử lý mảng bằng hàm xem video

 • Bài 61: Bài tập rèn luyện-Xử lý dãy Fibonacci xem video

 • Bài 62: Bài tập rèn luyện-Chu vi diện tích tam giác xem video

 • Bài 63: Bài tập rèn luyện-Hàm chơi Game đoán số xem video

 • Bài 64: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 07. CON TRỎ (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 65: Khái niệm con trỏ & biến con trỏ xem video

 • Bài 66: Các Toán tử con trỏ xem video

 • Bài 67: Các thao tác trên con trỏ xem video

 • Bài 68: Con trỏ void và con trỏ null xem video

 • Bài 69: Con trỏ và mảng xem video

 • Bài 70: Mảng Con trỏ xem video

 • Bài 71: Tương quan giữa Mảng 2 chiều và con trỏ cấp 2 xem video

 • Bài 72: Bài tập rèn luyện-con trỏ 1 xem video

 • Bài 73: Bài tập rèn luyện-con trỏ 2 xem video

 • Bài 74: Bài tập rèn luyện-con trỏ 3 xem video

 • Bài 75: Bài tập rèn luyện-con trỏ 4 xem video

 • Bài 76: Bài tập rèn luyện-con trỏ 5 xem video

 • Bài 77: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 08. XỬ LÝ CHUỖI (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 78: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi xem video

 • Bài 79: Cách nhập chuỗi-xuất chuỗi xem video

 • Bài 80: Hàm strcpy,strncpy - sao chép chuỗi xem video

 • Bài 81: Hàm strcat,strncat - nối chuỗi xem video

 • Bài 82: Hàm strchr,strstr - tìm ký tự, chuỗi xem video

 • Bài 83: Hàm strcmp,strncmp - so sánh chuỗi xem video

 • Bài 84: Hàm toUpper-ToLower- In Hoa, Thường xem video

 • Bài 85: Bài tập rèn luyện - chuỗi 1 xem video

 • Bài 86: Bài tập rèn luyện - chuỗi 2 xem video

 • Bài 87: Bài tập rèn luyện - chuỗi 3 xem video

 • Bài 88: Bài tập rèn luyện - chuỗi 4 xem video

 • Bài 89: Bài tập rèn luyện - chuỗi 5 xem video

 • Bài 90: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 09. KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 91: Khái niệm và cách khai báo cấu trúc xem video

 • Bài 92: Truy cập các thành viên của biến cấu trúc xem video

 • Bài 93: Lệnh gán cấu trúc xem video

 • Bài 94: Mảng cấu trúc xem video

 • Bài 95: Con trỏ cấu trúc xem video

 • Bài 96: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc nhân viên xem video

 • Bài 97: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc điểm xem video

 • Bài 98: Bài tập rèn luyện-Cấu trúc phân số xem video

 • Bài 99: Các bài tập tự rèn luyện xem video

CHƯƠNG 10. XỬ LÝ TẬP TIN (HƯỚNG DẪN XEM VIDEO)
 • Bài 100: Khái niệm về tập tin xem video

 • Bài 101: cách ghi tập tin text file xem video

 • Bài 102: Cách đọc tập tin text file xem video

 • Bài 103: Cách ghi cấu trúc xuống tập tin xem video

 • Bài 104: Cách đọc cấu trúc từ tập tin xem video

 • Bài 105: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc dãy số xem video

 • Bài 106: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sinh Viên xem video

 • Bài 107: Bài tập rèn luyện-lưu và đọc danh sách Sản phẩm xem video

 • Bài 108: Các bài tập tự rèn luyện xem video

Phản ứng của bạn là gì?

like
0
dislike
0
love
0
funny
1
angry
0
sad
0
wow
0